2019-11-20 09:46:57

APLIKACJA MOBILNA LUX DOM

Szanowni Państwo, poniżej Regulamin naszej autorskiej aplikacji mobilnej dostepnej już dla wybranych nieruchomości.

Zachęcamy do zapoznania się.

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej LUX DOM

1. Definicje:

1.1. Administrator – Lux Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Wilanowska 9, 02-765 Warszawa, NIP: 9512194331, REGON: 140636212; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263547.

1.2. Aplikacja - dystrybuowana przez markety mobilne GooglePlay i AppStore, Aplikacja LUXDOM przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych, umożliwiająca dostęp do Treści, w szczególności:

• dostęp do aktualności i komunikatów,

• formularza kontaktowego do zgłaszania awarii, inicjatyw oraz remontów dotyczących nieruchomości administrowanych przez Lux Dom Sp. z o. o.,

• powiadomienia PUSH,

• sprawdzania płatności poprzez przekierowanie do E-kartoteki,

• możliwość uczestnictwa w przeprowadzanych ankietach.

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin,

1.4. Treść - pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w ramach Aplikacji, w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

1.5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Treści, dostarczaniu informacji lub inne.

1.6. Urządzenie Mobilne - przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wifi), korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.

1.7. Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym, która zaakceptowała postanowienia Regulaminu.

2. Informacje ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

2.2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji do celów innych niż wynika to z jej charakteru i przedmiotu oraz wynikających z Regulaminu, w tym w celach innych niż korzystanie z Usług.

2.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.

2.4. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usług uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

2.5. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym, spełniającym następujące wymagania techniczne: system operacyjny Android w wersji min. 4.0.3 lub iOS w wersji min. 8.0 5. Administrator nie pobiera opłat za zainstalowanie aplikacji

2.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.

2.7. Umowa o świadczenie Usług, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.

2.8. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Administrator ustanowił regulaminy szczegółowe, określają te regulaminy.

2.9. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur, obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub Treść Aplikacji.

3. Prawa Autorskie i pokrewne

3.1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych, generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Administratora.

3.2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej, zgodnie z jej przeznaczeniem.

3.3. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego Regulaminu.

3.4. Licencja, o której mowa w ust. 3.2 i 3.3 powyżej, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.

3.5. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.

3.6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

4. Zasady udostępniania Treści

4.1. Informacje ogólne

4.1.1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Treści, ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.

4.1.2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych, aktualizacyjnych, naprawczych oraz czynności związanych z poprawą funkcjonalności Aplikacji.

4.1.3. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji Treści w części lub w całości.

4.1.4. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.

4.1.5. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4.2. Wymagania

4.2.1. Użytkownik, chcący uzyskać dostęp do Treści, musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną Aplikacją zgodnie z częścią II, punkt 2.5 i 2.6. niniejszego Regulaminu.

4.2.2. W celu prawidłowego uruchomienia prezentacji Treści w ramach Aplikacji, wymagane jest: - połączenie bezprzewodowe z siecią Internet, - brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku z prezentacją Treści, - połączenie z Internetem jest wymagane, aby pobrać nowe Treści. Dla Treści już pobranych nie jest ono wymagane.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lux-dom.pl

5.2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem, nazwę i wersję systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem; (wersja systemu operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy, dostępny w menu „Informacje o telefonie" lub podobnym, np. „Android 4.4.1", „iOS wersja 7.0") opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, dział Aplikacji, rodzaj Treści itp.

5.3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni liczonych od momentu zarejestrowania zgłoszenia przez administratora i otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

6. Polityka Prywatności

6.1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

6.2. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

6.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z umowy przez Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie tj. Imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, nr telefonu.

6.4. W systemie Użytkownika, Aplikacja ma za jego uprzednią zgodą dostęp do: lokalizacji, kalendarza, galerii, wysyłania powiadomień typu PUSH.

6.5. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności, stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze, które mogą znajdować się w Aplikacji, oraz za polityki dostawców Aplikacji w szczególności firm Google i Apple.

6.6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji, dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

6.7. W przypadku niedozwolonego korzystania z Aplikacji, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

6.8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora w sposób opisany w punkcie dotyczącym reklamacji, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

7.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.lux-dom.pl i w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w Aplikacji mobilnej Lux Dom.

7.3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji.

7.4. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik powinien odstąpić od umowy, poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego. Nieodinstalowanie Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu.

7.5. Zasady określone w niniejszym Regulaminie obowiązują od dnia 1.02.2019 roku i wiążą w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.